ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ - 19-06-18 Ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων  στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Μεταλυκειακού Έτους- Τάξη Μαθητείας των ΕΠΑ.Λ.

Ο θεσμός της επιδοτούμενης μαθητείας των αποφοίτων Γ' ΕΠΑ.Λ.

 

     Σύμφωνα με τον Οδηγό Σπουδών Επαγγελματικού Λυκείου Προσανατολισμοί μετά το Γυμνάσιο σχολικού έτους 2018-2019 (Οικονόμου, κ.ά., 2018):

     Το Υπουργείο Παιδείας με το Νόμο 4386/2016 αναδιάρθρωσε τη δομή της επαγγελματικής εκπαίδευσης και προχώρησε σε ειδικές ρυθμίσεις για τη θεσμοθέτηση της μαθητείας για τους αποφοίτους των Επαγγελματικών Λυκείων.

     Το Επαγγελματικό Λύκειο προσφέρει δύο (2) κύκλους σπουδών:

          α) Το Δευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών που ανήκει στο τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα.

        β) Το Μεταλυκειακό έτος-τάξη Μαθητείας που αποτελεί Μεταδευτεροβάθμιο Κύκλο Σπουδών που ανήκει στο μη τυπικό εκπαιδευτικό σύστημα και το οποίο είναι προαιρετικό.

     Η μαθητεία απευθύνεται σε ενήλικους με στόχο:

       - την αφομοίωση απαραίτητων επαγγελματικών γνώσεων και δεξιοτήτων,

       - την ετοιμότητα ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτής της μορφής μάθησης.

    Η μαθητεία διεξάγεται με βάση συγκεκριμένο Πρόγραμμα σπουδών έτσι ώστε να:

       - επιτυγχάνονται συγκεκριμένα μαθησιακά αποτελέσματα,

       - επιτυγχάνεται συνεργασία εκπαιδευτικής δομής-επιχείρησης,

       - αποτελεί δικλείδα ασφαλείας για την ορθή εφαρμογή της διαδικασίας τόσο στο σχολείο όσο και στο χώρο εργασίας.

 

 

    Στη μαθητεία προβλέπεται ημερήσια αποζημίωση και ασφάλιση για:

       - την ομαλοποίηση της μετάβασης των αποφοίτων Επαγγελματικών Λυκείων από την εκπαίδευση στο επάγγελμα και την εξοικείωσή τους με τις υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των εργαζομένων,

       - την αφομοίωση επαγγελματικής κουλτούρας δέσμευσης των επιχειρήσεων στην εκπαίδευση των μαθητευόμενων.

     Ως Μαθητεία οιρίζεται το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ του χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Ο μαθητευόμενος συνδέεται με Σύμβαση Μαθητείας με τον εργοδότη, λαμβάνει αμοιβή ή επίδομα, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, και έχει ασφαλιστική κάλυψη. Η Μαθητεία υλοποιείται με βάση πρόγραμμα μάθησης το οποίο επιμερίζεται στο χώρο εργασίας και στην εκπαιδευτική δομή. Ο εργοδότης αναλαμβάνει να παράσχει στον μαθητευόμενο εκπαίδευση στο χώρο εργασίας, σύμφωνα με καθορισμένο πρόγραμμα, το οποίο, σε συνδυασμό με το πρόγραμμα μάθησης στην εκπαιδευτική δομή, οδηγεί σε πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων που απέκτησε ο μαθητευόμενος και οδηγεί σε συγκεκριμένη ειδικότητα.

    Ως Πρόγραμμα Μάθησης στο χώρο εργασίας ορίζεται το σύνολο των δραστηριοτήτων μάθησης που ακολουθούν οι μαθητευόμενοι και περιλαμβάνει γνώσεις, ικανότητες και δεξιότητες ή και ολοκληρωμένες επαγγελματικές δραστηριότητες/εργασίες και άλλα έργα (projects) που περιγράφονται σε σχετική συμφωνία μάθησης, η οποία αποτελεί παράρτημα της σύμβασης μαθητείας.

     Ως Ημερολόγιο Μάθησης στο χώρο εργασίας ορίζεται το ειδικό έντυπο για την καταγραφή σε τακτική βάση των βασικών εργασιών ή ολοκληρωμένων έργων που εκτελεί ο μαθητευόμενος κατά τη διάρκεια του προγράμματος Μάθησης στο χώρο εργασίας. Το έντυπο συμπληρώνεται εβδομαδιαίως από τον μαθητευόμενο σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή του χώρου εργασίας που τον επιβλέπει και από το οποίο ενημερώνεται ενυπογράφως ο εκπαιδευτικος/εκπαιδευτής της εκπαιδευτικής δομής.

       Πηγή: https://www.eoppep.gr/teens/images/thematikoi_katalogoi/Prosanatolismoi_meta_to_gymnasio_sxol_etos_2018_2019.pdf